Forskning på migrantmenigheter

Austigard, Kari (2008). En empirisk undersøkelse av Den spansktalende gruppen i Salemkirken i Oslo. Masteroppgave, Det teologiske Menighetsfakultetet.

Fjermstad, Gunhild (2006). “We are a blessing to you” – ein internasjonal kyrkjelyd sitt forhold til misjon. Upublisert bacheloroppgave, Det teologiske Menighetsfakultet.

Garmann, Johanne Gullaksen (2009). SYNLIG, MEN IKKE SETT? På hvilken måte kan innvandrere inkluderes i en menighet i Den norske kirke? Masteroppgave, Det teolgiske Menighetsfakultetet.

Hansen, Eveline (2007). En empirisk undersøkelse av Scandinavia Chinese Christian Church i Oslo. Masteroppgave, Det teologiske Menighetsfakultet.

Horn-Hanssen, Fredrikke (2007). “Jeg føler meg bare sånn filippinsk og katolikk”: nasjonal og religiøs identitet blant filippinere i St. Olav domkirkes menighet i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo

Myklebust, Signe (2010). Welcome to this holy mess! Kva faktorar er viktige for fleirkulturell integrering i kyrkjelydar i Det Norske Baptistsamfunn og Den Norske kyrkje. Masteroppgave, Diakonhjemmet.

Synnes, Ronald M. (2012). Rapport om kristne migrantmenigheter.

Vad Nilsen, I. (2008). Integrating and disintegrating factors in the relation between migrants and the Church of Norway. Nordic Ecumenical Working Group on Migration, Ekumenik i Norden. http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Together%20or%20apart%20-%20ny%20versjon.pdf

Ekeland, T. (2011). En salig blanding – En casestudie av flerkulturell menighetsutvikling. Oslo: Norwegian School of Theology http://brage.bibsys.no/mf/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_21283/4/Masteropg%202011%20Turid%20Ekeland.pdf